תנאי שימוש קריפטו קמפוס

עודכן לאחרונה: 26 באוקטובר 2022

 

אי.טי. סייבר קמפוס אשדוד בע"מ (להלן: "החברה") מברכת אותך (להלן: "המשתמש" או "אתה") על השימוש באתר האינטרנט של קריפטו סי הזמין בכתובת הבאה cryptocampus.co.il (להלן: "האתר"), במסגרתו ניתן למשתמשים תוכן כגון עדכונים וחדשות אודות הנעשה בתחום המטבעות הווירטואליים, וכן שירותים נלווים נוספים למשתמשים רשומים (להלן: "השירותים" המוגדרים בהרחבה בסעיף 2 להלן). תנאי השימוש אשר מפורטים להלן (להלן:  "תנאי השימוש") חלים על השימוש שלך באתר ובשירותים.

 

 1. הסכמה לתנאי השימוש

 

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו/או בעצם השימוש בשירותים ו/או בעצם הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי שימוש אלה (לרבות התנאים המפורטים ב"מדיניות הפרטיות" של האתר המצויה בלינק הבא https://cryptocampus.co.il/מדיניות-פרטיות/  (להלן ביחד: "התנאים"), אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר ובשירותים ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הינך מחויב, באופן מיידי, להימנע משימוש באתר או מגישה אליו ו/או משימוש בשירותים, ואינך רשאי לעשות כל שימוש שהוא באתר ובשירותים.

 

שים לב: השימוש באתר ובשירותים נועד למשתמשים מעל גיל 18 בלבד. אם אינך מעל גיל 18 - אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים.

 

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

 1. האתר והשירותים

 

האתר מציע תוכן ושירותים שונים הקשורים למטבעות וירטואליים. באמצעות האתר ניתנת למשתמשים האפשרות, בין היתר, לקבל מידע אודות עדכונים וחדשות בתחום המטבעות הווירטואליים (להלן: "המידע"); מידע אודות הקורסים השונים המוצעים על-ידי החברה (בכפוף לתנאי הקורסים הרלוונטיים); הקלטות של הקורסים האמורים; רישום לחדר הסימולציה המוצע בתשלום על-ידי החברה (המשמש לתרגול תיאורטי בלבד של קניה ומכירה של מטבעות וירטואליים); מחשבון המרה.

 

(להלן ביחד:  "השירותים").

 

פרטים בעניין המידע הנאסף עקב השימוש של משתמשים באתר ובשירותים מצוי במדיניות הפרטיות.

 

שים לב: חלק מהשירותים הניתנים למשתמשים רשומים עשויים להיות כרוכים בתשלום. פרטים נוספים בדבר השירותים הכרוכים בתשלום, ככל שיהיו, גובה התשלום ותנאי התשלום יפורטו באתר ו/או על-ידי נציגי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את גובה התשלום ותנאי התשלום עבור השימוש בשירותים בעתיד. הנך מאשר כי לחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע לאופן גביית התשלום שאינו נעשה במישרין על-ידי החברה (למשל, באמצעות ספקי שירותי סליקה שונים כגון PayPal).

 

 

שים לב: האתר, תכני האתר, התכנים הזמינים באמצעות השימוש בו, תוכן המשתמשים והשירותים ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS") ומיועדים לשימוש אישי בלבד. שימוש בתכנים אלה כאמור לצורך מסחרי הוא אסור בהחלט. המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר, בתכני האתר, בתכנים הזמינים באמצעות השימוש בתוכן המשתמשים ובשירותים, הינם באחריותו הבלעדית וכי אין לחברה כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בהם, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד האתר, אספקת השירותים, להתאמתם ו/או אי-התאמתם של תכני האתר והשירותים לשביעות רצונו של המשתמש ו/או לתוצאות השימוש בו. החברה כאמור לא תהא אחראית עבור כל נזק שהוא, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך באתר, בתכני האתר, בתכנים הזמינים באמצעות השימוש באתר, בתוכן המשתמשים ובשירותים.

המשתמש מודע ומסכים לכך שהנו האחראי הבלעדי לכל ההחלטות או הפעולות שהתקבלו או נעשו על-ידו כתוצאה ו/או בקשר לשימוש כלשהו  באתר, בתכני האתר, בתכנים הזמינים באמצעות השימוש בתוכן המשתמשים ובשירותים (לרבות, בנוגע למחשבון ההמרה, הרישום לקורסים המוצעים על-ידי החברה, הרישום לחדר הסימולציה וכו').

המשתמש מסכים ומכיר בכך כי על [שירותים מסוימים עשויות לחול חובות מכוח דינים שונים. השירותים נועדו  לסייע למשתמש לקבל מידע כללי והבנה בסיסית בנוגע למידע. יחד עם זאת, לחברה אין ולא תהא כל אחריות בעמידת המשתמש בדרישות החוקיות (ו/או החוזיות) החלות על המשתמש והמשתמש מסכים בזאת כי עליו ורק עליו מלוא האחריות לקיים דרישות אלה, וכן המשתמש מאשר כי החברה אינה כפופה לדרישות אלה, במישרין או בעקיפין.

 

המשתמש מסכים ומאשר כי האתר ו/או השירותים עשויים לכלול תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים מעת לעת. תכנים פרסומיים אלה הנם באחריותו הבלעדית של המפרסם, ולא תהא לחברה כל אחריות וחבות בהקשר זה. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי לחברה אין כל חובה ויכולת לאמת את הנתונים המוצגים בתכנים פרסומיים אלה.  

 

המשתמש מאשר כי ידוע לו שהאתר (על כל תכניו) אינו מספק ולא יראו באיזה מהשירותים ו/או פעולות החברה משום מתן יעוץ בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של מטבעות וירטואליים  ו/או כל נכס פיננסי או אחר שערכו נגזר ממטבעות כאמור.

 

המשתמש מאשר כי ידוע לו שהחברה ו/או מי מטעמה אינם בעלי רישיון ואינם עוסקים במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.

 

החברה אינה ממליצה למשתמש לרכוש ו/או למכור ו/או לבצע עסקה אחרת במטבעות וירטואליים ככלל, ו/או מסוג כלשהו, במחיר כלשהו ו/או באמצעות פלטפורמה כלשהי בפרט. החברה רשאית להעביר למשתמש מידע כאמור, והמשתמש מסכים לכך כי כל החלטה לרכוש, למכור או לבצע עסקת אחרת במטבעות וירטואליים תתקבל על ידו באופן עצמאי ועל אחריותו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מסכים ומאשר כי בשימוש באתר ו/או בשירותים הוא מודע ומסכים לכך שהוא האחראי הבלעדי לכל החלטות או פעולות (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החלטות בנוגע לרכישת ו/או מכירת מטבעות וירטואליים) שיקבל כתוצאה או בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בשירותים והוא פוטר את החברה מכל אחריות לכל החלטה כאמור.

 

סיכונים הכרוכים ברכישה והחזקה של מטבעות וירטואליים:

המשתמש מבין כי רכישה של מטבעות וירטואליים כרוכה בסיכונים משמעותיים, כמפורט להלן, ואם יחליט לרכוש מטבעות וירטואליים, הוא מכיר בסיכונים הללו, מקבל אותם על עצמו ביודעין ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה או מי מנציגיה בקשר לכך.

 

רכישה של מטבעות וירטואליים כפופה למגבלות נזילות. בעת שמטבעות וירטואליים מונפקים, לא תמיד קיים עבורם שוק ושוק כזה עשוי שלא להתפתח או להצטמצם במהירות. רכישת מטבעות וירטואליים היא פעילות המתאימה רק למשקיעים מתוחכמים ומנוסים, אשר מסוגלים מבחינה כלכלית להחזיק את המטבעות הווירטואליים לתקופה בלתי מוגבלת ואשר יכולים להרשות לעצמם הפסד של כל סכום ההשקעה.  

 

רכישת מטבעות וירטואליים היא פעילות תנודתית וספקולטיבית מאוד, ונחשבת בעלת סיכון גבוה ביותר. שווים של המטבעות הווירטואליים עלול להשתנות בכל רגע. המשתמש מבין ומקבל בזאת את הסיכונים הכרוכים במטבעות וירטואליים, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, סיכונים הקשורים ל: (א) ביזור מטבעות וירטואליים; (ב) הלבנת הון; (ג) הונאה; (ד) תנודתיות גבוהה; (ה) אנונימיות של העסקאות; (ו) ניצול למטרות בלתי חוקיות; (ז) גניבה; (ח) חוסר יציבות ופגמים אחרים של מסחר במטבעות וירטואליים או של ספקים או סוחרים במטבעות וירטואליים; (ט) רגולציה מצומצמת בנוגע למטבעות וירטואליים נכון למועד זה; ו- (י) סיכוני אבטחת תוכנה, מידע  וסיכוני מערכת.

 

המשתמש מבין ומקבל בזאת כי התוכנה והחומרה והטכנולוגיה, כמו גם המושגים הטכניים והתיאורטיים אשר עליהם מושתתים מטבעות וירטואליים, עדיין בשלבי פיתוח, ואין אחריות לכך שהטכנולוגיה תהיה נקיה מהפרעות או שגיאות. ישנו סיכון אינהרנטי לכך שהטכנולוגיה תכיל חולשות ונקודות תורפה או באגים העלולים לגרום, בין היתר, להפסד מלא של המטבעות הווירטואליים ושל סכום ההשקעה כולו.

 

בשונה ממטבעות אחרים המונפקים ע"י בנק מרכזי, אין כל בנק מרכזי אשר יכול להפעיל אמצעים על מנת להגן על ערכם של המטבעות הווירטואליים או להנפיק מטבעות וירטואליים נוספים במקרה של משבר. המשתמש מבין ומקבל בזאת כי טכנולוגיית הבלוקצ'יין אשר עליה מבוססים רוב המטבעות הווירטואליים, מאפשרת סוגים חדשים של אינטראקציה, וכי אפשרי כי בעתיד מדינות שונות יחילו רגולציה על טכנולוגיה זו ועל מטבעות וירטואליים באופן שיפגע בערכם או באפשרות להמיר אותם למטבעות רגילים.

 

הגישה למטבעות וירטואליים מתבצעת בדרך כלל באמצעות מפתח פרטי המתאים לכתובת שבה אוכסנו. המשתמש מבין ומקבל בזאת כי במידה והמפתח הפרטי, או ה"seed", אשר שימש ליצירת הכתובת והמפתח הפרטי התואם יאבדו או ייגנבו, המטבעות הווירטואליים אותם רכש המשתמש, המשויכים לכתובת של השתמש, עשויים להיות בלתי ניתנים לאחזור ויהיו אבודים לצמיתות.

 

המשתמש מבין ומקבל בזאת כי יישומי התוכנה ופלטפורמת התוכנה של המטבעות הווירטואליים, האינטרנט, רשת הבלוקצ'יין, המשתמש, וכן תוכנות אחרות מעורבות, רכיבים טכנולוגיים ו/או פלטפורמות העוסקים במטבעות וירטואליים, עשויים להיות חשופים להתקפות ע"י האקרים או יחידים או גופים אחרים אשר תגרומנה לגניבה או אובדן של המטבעות הווירטואליים ושל סכום ההשקעה כולו.

 

המשתמש מבין ומקבל בזאת כי מערכות ציבוריות מבוססות בלוקצ'יין תלויות באימות עצמאי, ולכן עלולות להיות חשופות להתקפות קונצנזוס. בכל התקפה טמונים סיכונים למערכת מעין זו, לביצוע ורצף נכונים של עסקאות במטבעות וירטואליים, ולביצוע ורצף נכונים של חישובי תוכנה, כל אלו עלולים לגרום להפסד של המטבעות הווירטואליים או הערך הגלום בהם.

 

המשתמש מבין ומקבל בזאת כי הרשתות עליהן קיימים המטבעות הווירטואליים משתמשות במערכת ניהול מבוזרת מובנית. מסיבה זו, אפשרי כי מערכת הניהול תאמץ הצעות אשר להן השפעה שלילית על תפקוד רשתות אלה ו/או על הערך של המטבעות הווירטואליים הרלוונטיים. סחר במטבעות וירטואליים נתון ל"בועות" חוסר היגיון או אובדן אמון, אשר עלולים להוביל להתמוטטות היחס בין הביקוש להיצע. כמו כן, אובדן האמון עלול לנבוע גם מתקלות טכניות. אם מערכת הניהול מותקפת, או הופכת להיות נשלטת, במישרין או בעקיפין, על-ידי צד כלשהו אשר מקבל החלטות לא נבונות, או אם הקהילה תקבל ברוב המקרים החלטות לא נבונות, הערך של המטבעות הווירטואליים עשוי לפחות ואף לרדת לטמיון.

 

המשתמש מבין ומקבל בזאת כי מטבעות וירטואליים הינם כלי חדשני. דינים החלים על מטבעות וירטואליים ועל עסקאות בהם וכן על השירותים עשויים להשתנות ללא התראה מראש. דינים שונים עשויים לחול בקשר עם מטבעות שונים. דינים שונים עשויים לחול במדינות שונות.  

 

ידוע למשתמש כי נכון למועד זה החברה אינה מחזיקה ברישיונות כלשהם. המשתמש מוותר בזה כלפי החברה על כל טענה כי האתר ו/או השירותים טעונים רישיון כלשהו.

 

 1. הקורסים

 

האתר מציע הרשמה לקורסים בתשלום המוצעים על-ידי החברה. שים לב שייתכן וקורסים אלו כפופים לתנאי שימוש נפרדים, אשר יובאו לידיעתך עובר להרשמתך לקורס על-ידי החברה. יודגש כי במקרה של סתירה בין תנאים אלו ותנאי שימוש ספציפיים לקורסים, תנאי השימוש הספציפיים יגברו. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית ואינה מתחייבת ביחס לטיב הקורסים, טיב המרצה, התאמת הקורסים לצרכיך ואינה מעניקים כל אחריות או מצג אחר ביחס לקורסים כאמור.

 

 1. קטינים

 

על מנת להשתמש באתר ו/או בשירותים, עליך להיות מעל גיל 18. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמשתמשים הוכחה של גילם בכל עת, על מנת לוודא שקטינים מתחת לגיל 18 אינם משתמשים באתר ו/או בשירותים. במידה ונודע לחברה כי אדם מתחת לגיל 18 משתמש באתר ו/או בשירותים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסור ולמנוע ממנו להיכנס לאתר ו/או לעשות שימוש בשירותים, ותעשה את כל המאמצים למחוק כל מידע אישי לגביו (כפי שמונח זה מוגדר במדיניות הפרטיות).

 

 1. רישום לשירות וחשבון המשתמש

 

על-מנת להשתמש בחלק מהשירותים באתר על המשתמש ליצור חשבון משתמש. חשבון המשתמש יכלול את כל המידע שאותו המשתמש ימסור או יתבקש למסור לחברה באמצעות טופס הרישום המופיע באתר (להלן: "חשבון"). ככל שיעביר המשתמש מידע כאמור, הוא נותן בכך לחברה את הזכות לעשות בו שימוש לצורך מתן השירות. הרישום ויצירת החשבון על-ידי המשתמשים הינו בחינם. מידע נוסף הנוגע לרישום ולמידע שנאסף עקב הרישום ויצירת החשבון מצוי במדיניות הפרטיות.

 

עליך לספק מידע מלא, מדויק ונכון על-מנת ליצור חשבון והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר בחשבונך.

 

אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. היה והחברה תסבור, בתום לב, כי הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך הנך חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית.

 

אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך לדווח לחברה באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. החברה לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לעמוד בתנאים אלה או משימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. במקרים האמורים, יתכן כי תחוב בנזקים שנגרמו לחברה ו/או לאחרים.

 

אם ברצונך לשנות סיסמה או לשחזר סיסמה תוכל לעשות זאת באמצעות שינוי הגדרות החשבון שלך. על-מנת למחוק את החשבון הינך רשאי לפנות אלינו בדואר אלקטרוני אשר כתובתו: info@cryptoc.co.il. ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון.

 

שים לב: מחיקת החשבון עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים (לרבות גישה להקלטות של הקורסים) והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.

 

 1. התחייבות המשתמש

 

כתנאי לשימושך באתר ו/או בשירותים הנך מציג ומתחייב כלפי החברה כי:

 

 1. שימושים אסורים

 

ישנן התנהגויות מסוימות אשר אסורות לחלוטין במסגרת השימוש באתר ו/או בשירותים. אנא קרא בקפדנות את האיסורים המופיעים להלן. אי מילוי על-ידך אחר ההוראות אשר מפורטות להלן עלול (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) לגרום להפסקת הגישה שלך לאתר ו/או לשירותים ובנוסף עלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך):  (i)להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך, לפרק, להציג בפומבי, להפיץ או לשדר, בכל דרך, את האתר ו/או התכנים המופיעים בו; (ii) לעשות כל שימוש בתכני האתר לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את התכנים האמורים מבלי לקבל הרשאה מראש בכתב מהחברה; (iii) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב התכנים של החברה (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing); (iv) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר, ו/או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים ללא קבלת הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על-ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" ("spider") יישום לעריכת חיפושים באתר או בחלקים ממנו לרבות מאגרי המידע של או לאחזור מידע מהאתר או מחלקים ממנו לרבות מאגרי המידע או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (data mine); (v) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל,  לעקוב, להטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים, לרבות משתמשים אחרים; (vi) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לאתר כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים או פולשניים; (vii) לפגוע בפעולת האתר ו/או בשירותים, לעכבם או להפריע להם או לעכב או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את האתר או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (viii) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לשירותים ו/או לאתר ללא הסכמתה המפורשת של החברה, לרבות שימוש בתכנים המופיעים בהם; (ix) לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של מהאתר ללא הרשאה מראש מפורשת בכתב מהחברה; (x) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים אשר מופיעים באתר ו/או בשירותים; (xi) להעביר כל מידע אשר הופק מהאתר ללא קבלת הרשאה מראש בכתב מהחברה; (xii) להעביר או להמחות את הסיסמה לחשבון המשתמש, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (xiii) להשתמש באתר ו/או בתכני האתר ו/או בתוכן משתמשים ו/או בשירותים לכל מטרה שאינה חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית; (xiv) לעשות שימוש מסחרי בתכני האתר ללא קבלת הרשאה מפורשת ובכתב מהחברה מראש; ו/או (xv) להפר אי אילו מתנאים אלה.

 

 1. זכויות קניין רוחני

 

האתר, תכני האתר, השירותים, וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם (למעט תוכן המשתמשים, כפי שמונח זה מוגדר להלן), לרבות פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן ביחד: "הקניין הרוחני") הינם בבעלות החברה ו/או ניתנו לחברה ברישיון ומוגנים בזכויות קניין רוחני תחת דיני מדינת ישראל ודינים אחרים. אלא אם כן הותר במפורש בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע "הנדסה הפוכה", לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמך או על-ידי מישהו מטעמך בכל אופן שהוא.

 

הינך מנוע מלהסיר, להפריד, למחוק או לנתק מתכני האתר ומתכנים אחרים שתקבל מהחברה הודעות בדבר זכויות יוצרים, הגבלות למיניהן ו/או סימנים המורים על קיומן של זכויות קניין כלשהן של החברה או של מעניקי הרישיון לחברה, לרבות הסימנים הבאים אשר עשויים להופיע בפלט או בתכני האתר ובתכנים אחרים שתקבל מהחברה ©, ®, ™. הינך מתחייב לציית לחוקים החלים בהקשרים אלה.

 

במידה ותספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתר ו/או השירותים (להלן: "פידבק"), החברה תהיה זכאית לקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים והשירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, והחברה תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישורך, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק לך כל תמורה שהיא. אתה מאשר כי פידבק כאמור יחשב כלא סודי. כמו כן, הנך מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון כאלה ואחרים אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספות בקשר למוצריה ו/או לשירותיה הכוללים או המשלבים את הפידבק.

 

 1. סימני מסחר ושמות מסחר

 

"קריפטו סי", הסמלים המסחריים ושאר המזהים הקניינים בהם משתמשת החברה בקשר עם האתר ו/או השירותים (להלן: "סימני מסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות סוגים שונים של לוגו) שיכולים להופיע באתר ו/או בשירותים שייכים לבעליהם (להלן: "סימני מסחר של צדדים שלישיים"). כל סימני המסחר של צדדים שלישיים מופיעים באתר ו/או בשירותים למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד והינם שייכים לבעליהם. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן עלייך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו אלא אם כן שימוש כזה הורשה באופן מפורש בתנאים.

 

 1. קישורים לאתרי צד שלישי ו/או הסתמכות עליהם

 

החברה מעודדת קישורים לכל עמוד באתר. באפשרותך ליצור קישור לאתר (כגון hypertext link) ובלבד שהקישור לא יציין או ירמז על כל קשר, חסות או אישור של אתר האינטרנט שלך, מוצריך או שירותיך מצד החברה; וכי פעולה זו אינה מציגה את החברה באופן שקרי, פוגעני, או לא מדויק. אינך רשאי ליצור קישור לאתר דרך אתר אינטרנט או שירות שאינם בבעלותך או שאינך רשאי להשתמש בהם. בעצם יצירת קישור לאתר, הנך מתחייב ומציג מצג לפיו האתר או השירות שלך אינו מכיל תוכן שאינו חוקי, פוגעני או מפר זכויות צדדים שלישיים. הפעולות הבאות – framing, deep linking וכן inline linking הנן אסורות בתכלית האיסור.

 

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים, מקורות או שירותים של צדדים שלישיים (לרבות פייסבוק, טוויטר, לינקדין ועוד). הקישורים לאלה מוצעים לנוחותך בלבד. הנך מכיר בכך שלחברה אין כל שליטה עליהם, והנך מכיר בכך שהחברה אינה ולא תהא אחראית לזמינותם וכי החברה אינה מקנה חסות ולא תהא אחראית לתכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות המוצעים בהם או הזמינים באמצעותם, ולכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות של האתרים, המקורות או השירותים של צדדים שלישיים אלה, ו/או לכל פרקטיקות אחרות הנהוגות על-ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אלה והאינטראקציות שלך עם צדדים שלישיים אלה הינם באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בהן. החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת.

 

הנך מסכים ומכיר בכך שהחברה לא תהא אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימוש בתכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים, מקורות או שירותים של צדדים שלישיים. רוב האתרים, המקורות או השירותים של צדדים שלישיים מכילים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות איסוף המידע והפרטיות בהם, והחברה ממליצה לך לקרוא בקפידה את אותם המסמכים לפני השימוש בהם (בין היתר, על מנת לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך).

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מסכים ומכך בכך שהאתר עשוי לכלול מידע, ולהתבסס על מידע, מאת צדדים שלישיים (דוגמת שערי המרה, כהגדרתם להלן). הנך מכיר ומסכים בכך שהחברה אינה אחראית למידע זה ונכונותו. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, לא במישרין ולא בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע כאמור ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובפרט לעניין שערי ההמרה המפורסמים באתר ו/או שערי ההמרה עליהם מתבסס מחשבון ההמרה (להלן: "שערי ההמרה") – שערי המרה אלה לקוחים מאתר: https://www.coingecko.com/. לחברה אין, ולא תהיה, אחריות כלשהי לנכונות ו/או עדכניות השערים. הנך מסכים ומכיר בכך שלא ניתן להסתמך על שערי המרה אלה לצורך כלשהו לרבות לצורכי מסחר, ואין בשערי המרה אלה כדי להבטיח שיש שער המרה או שניתן לקנות או למכור בשערי ההמרה ו/או בכלל בשער כלשהו. כמו כן, הנך מסכים ומכיר בכך ששערי ההמרה יכולים להיות בפועל שונים מאלה המפורסמים על-ידי החברה באתר, או עליהם מתבסס מחשבון ההמרה, ושערי המרה אלה עשויים להשתנות כל העת בשל תנודות השוק. הנך מסכים ומאשר כי פרסומם של שערי ההמרה ו/או שימושך במחשבון ההמרה המבוסס על שערי ההמרה, אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא על-ידי החברה בהקשר לשערי המרה אלה. החברה רשאית לשנות את מקורם של שערי ההמרה בכל עת.

 

 

 1. מדיניות הפרטיות

 

החברה מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על המידע האישי שאתה משתף עם החברה. החברה מאמינה כי למשתמשים שלה יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על-ידה בשעה שהמשתמשים שלה משתמשים באתר ו/או בשירותים. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות. הנך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר העברת ו/או הנגשת לחברה בהתאם למדיניות הפרטיות. אם בכוונתך להיכנס ו/או להתחבר ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותים עליך לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.

 

 1. תוכן משתמשים

 

האתר עשוי לאפשר למשתמשים להעלות, לפרסם ולחלוק יצירות העשויות להיות מוגנות בזכויות יוצרים לרבות עיצובים, אנימציות, יצירות ספרותיות, טקסטים, איורים, תמונות, שמות מותגים, קטעי וידאו, מצגות וכל מידע קנייני אחר (להלן: "תוכן משתמשים"). אנא ודא כי שימושך באתר ובשירותים מכבד את הזכויות הקנייניות (לרבות זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות) של בעלי תוכן המשתמשים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, עלות או הוצאה העלולים להיגרם לך כתוצאה מהעלאת תוכן משתמשים או בקשר להעלאה כאמור, או משימוש בתוכן משתמשים שהעלו אחרים או בקשר להעלאתם. כמו כן, הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה העשויה להוות הפרה של זכות היוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות בתכנים שלנו או בתוכן המשתמשים של אחרים.

 

הנך מסכים ומאשר כי אתה נושא באחריות בלעדית לתוכן משתמשים שאתה מעלה באמצעות השימוש בשירותים ולהשלכות השימוש בתוכן זה על-ידי החברה ועל-ידי משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים.

 

בעת שאתה מעלה תוכן משתמשים באמצעות השימוש בשירותים עליך להקפיד שתוכן משתמשים זה יהיה חוקי. בין השאר ועל דרך ההדגמה בלבד, אין להעלות או להציג באמצעות שימוש בשירותים את תוכן המשתמשים הבא:

 

נוסף על האמור לעיל ולמען הסר ספק, ה"שימושים האסורים" המפורטים לעיל, בסעיף ‏7, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תוכן המשתמשים של אחרים, ככל שהועלו או הוצגו לך במסגרת השירותים.

 

לחברה אין כל חובה לבחון, לשנות או לנטר תוכן משתמשים. יחד עם זאת, החברה רשאית (אך לא חייבת) לסרב להציג באמצעות האתר ו/או שירות הקמת אתר תוכן משתמשים, לשנות או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן משתמשים שהועלה על-ידך אם הפרת את התנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים, במשתמשי האתר והשירותים, בחברה או במי מטעמה, או מכל סיבה אחרת הנתונה לשיקול דעתה המלא של החברה. במקרה זה, החברה תהיה רשאית גם למנוע ממך להעלות ולהציג באמצעות האתר ו/או שירות הקמת אתר תכנים נוספים. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין ואינן מחייבות אותה לנטר את תוכן המשתמשים (ראה גם "נוהל הודעה והסרה" להלן).

 

החברה עשויה ליצור הגבלות לשימוש באתר ו/או בשירותים, לרבות הגבלות בדבר גודל ונפח אחסון הזמינים לתוכן משתמשים.

הינך אחראי באופן בלעדי לגבות, על חשבונך, את תוכן המשתמשים אותו אתה מעלה לאתר. החברה לא תישא בכל אחריות לנזקים אשר עשויים להיגרם לך כתוצאה מאובדן תוכן המשתמשים.

 

אתה מסכים כי הינך האחראי הבלעדי לתוכן המשתמשים שהינך מעלה לאתר ולהשלכות העלאתו אליה. החברה לא תישא בכל אחריות לשימוש של צדדים שלישיים (לרבות משתמשים) בתוכן המשתמשים שהעלית, לרבות אם צד שלישי יפר את זכויות הקניין הרוחני שלך בתוכן המשתמשים שיוצג באתר.   

 

באחריות המשתמש להשיג את כל ההסכמות הנדרשות תחת כל דין חל לגבי מידע אישי של צדדים שלישיים אשר נכלל בתוכן המשתמשים אותו המשתמש מתכוון להעלות במסגרת השירותים, ולעמוד בכל דרישות הדין החלות בקשר לתוכן כאמור. החברה אינה אחראית לכל שימוש כאמור ולא תישא באחריות כלשהי בהקשר זה.  

 

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הוצאה אשר יגרמו למשתמשים כתוצאה מהעלאת תוכן משתמשים לאתר.

 

במידה והנך סבור כי תוכן המשתמשים הנו פוגעני, מטעה, אינו מדויק, בלתי חוקי או אינו עומד בהוראות תנאים אלה, אנא פעל בהתאם להוראות המופיעות תחת הכותרת "נוהל הודעה והסרה" להלן. 

 

 1. זכויות בתוכן משתמשים

 

כשאתה מעלה תוכן משתמשים באמצעות השימוש באתר, אתה מצהיר ומאשר שאתה בעל כל זכויות הקניין הרוחני בו או כי קיבלת (ותמשיך להחזיק) בכל הרישיונות, הזכויות, וההסכמות הדרושות מבעלי תוכן המשתמשים. כמו כן, הינך מצהיר כי תוכן המשתמשים אינו מפר כל זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות. אתה מוותר בזאת באופן מפורש על הזכות המוסרית שעשויה להיות לך בתוכן המשתמשים.

 

החברה אינה מקבלת בעלות בזכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמשים. עם זאת, עצם העלאת תוכן המשתמשים הינך מעניק לחברה רישיון חינם להשתמש, להעתיק, להפיץ, להכין יצירות נגזרות, ולבצע ברבים את תוכן המשתמשים, לרבות מתן האפשרות לכלול תוכן זה באתר לשימוש על-ידי משתמשים אחרים. הנך מסכים ומאשר כי תוכן המשתמשים ייחשב למידע שאינו סודי.

 

 1. הסרת אחריות

 

במידה המקסימאלית האפשרית על-פי דין, האתר והשירותים (לרבות תכני האתר) ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לרבות בין השאר, אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה מעניקה מצגים לגבי היכולת או העדר היכולת להשתמש באתר ו/או בשירותים, או לגבי התוצאה של השימוש בהם וכן לא תישא בכל אחריות לגבי נכונות, איכות, זמינות, אמינות, שלמות, התאמה, תועלתיות ויעילות של התכנים אשר נכללים בהם.

 

החברה אינה מתחייבת (א) כי האתר והשירותים יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או חפים מכל וירוסים , פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות; וכן (ב) כי היא תתקן כל תקלה או פגם באתר.

 

החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לנזק והוצאה הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים (לרבות תכני האתר ותוכן המשתמשים). החברה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש באתר ו/או בשירותים אלה, בין אם החברה הודיעה למשתמש על אפשרות לנזק כזה.

החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר ו/או בשירותים יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים או רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד.

 

לחברה אין כל אחריות לכל שירות שניתן על-ידי אדם או גוף שאינו החברה (לרבות, כאמור, שירותי האחסון הניתנים על-ידי צדדים שלישיים כמצוין לעיל).

 

החברה לא תהא אחראית לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, ועיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה.

 

שים לב: הינך מודע ומסכים לכך שאתה האחראי הבלעדי לכל החלטות או פעולות שהתקבלו על-ידך כתוצאה או בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בשירותים. השימוש באתר,בשירותים ו/או בתכני האתר, ו/או בתוכן המשתמשים הינם באחריותך הבלעדית.

 

החברה אינה אחראית לטיב או איכות תוכן המשתמשים המוצע באתר וכי הינו מדויק ונקי מטעויות.

 

החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לשימוש בתוכן המשתמשים אשר זמין באמצעות שימוש באתר או לנזק והוצאה הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בתוכן המשתמשים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בתוכן המשתמשים, בין אם החברה הודיעה למשתמש על אפשרות לנזק כזה.

 

הינך אחראי באופן בלעדי לגבות, על חשבונך, את תוכן המשתמשים אותו אתה מעלה לאתר. החברה לא תישא בכל אחריות לנזקים אשר עשויים להיגרם לך כתוצאה מאובדן תוכן המשתמשים.

 

 1. הגבלת אחריות

 

במידה המקסימאלית האפשרית על-פי דין, החברה (לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה, יועציה וסוכניה) לא תהיה אחראית לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים, בין במסגרת תביעה על-פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש שלך באתר ו/או בשירותים, בתכנים המופיעים בהם, לרבות תוכן המשתמשים או בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על האתר, ו/או השירותים או על כל מידע אחר הנובע משימוש בהם, או על כל נזק אחר הנובע משימוש בהם, מחוסר האפשרות להשתמש בהם, חוסר היכולת שלהם לפעול כפי שהוצג לך, פגיעה במוניטין או ברווחים, חוסר היכולת של החברה לפעול בהתאם לתנאים אלה, כל מעשה או מחדל אחר של החברה המבוסס על הפרה של מצגים או התחייבויות של החברה על-פי חוזה, רשלנות, אחריות קפידה או תחת עוולה אחרת, בין אם החברה הודיעה לך על אפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.

 

 

 1. שיפוי

 

הינך מסכים להגן ולשפות את החברה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מ: (א) השימוש שלך באתר ו/או בשירותים שלא בהתאם לתנאים אלה; (ב) כל הפרה מצידך של התנאים האלה; (ג) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימוש שלך באתר ו/או בשירותים (כולל הפרה מצידך של זכויות צדדים שלישיים לרבות זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות); (ד) כל טענה לפיצויים כספיים או אחרים הנובעים מנזק שנגרם למשתמש אחר בעקבות השימוש שלך באתר ו/או בשירותים; וכן (ה) תוכן המשתמשים שהועלה על ידך במסגרת השירותים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה שומרת את הזכות הבלעדית לנהל כל עניין הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובתך זו, והמחייב אותך לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך הגנה. הנך מסכים שלא תסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידך מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

 

 1. שינויים לאתר ו/או לשירותים

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל זמן שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, זמנית או לצמיתות, את פעילות האתר ו/או השירותים באופן מיידי וללא צורך במתן הודעה מראש ככל שלא הוסכם אחרת בהסכם נפרד בנוגע לשירותים מסוימים, למעט אם נקיטה בפעולה זו נדרשת על-פי דין. אתה מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של פעילות האתר ו/או השירותים.

 

 1. נוהל הודעה והסרה

 

החברה רשאית, אך אינה מחויבת, לבדוק את תוכן המשתמשים לפני ואחרי העלאתם, פרסומם או הצגתם במסגרת השירותים, למנוע העלאת תוכן משתמשים שאינו הולם, או בלתי מתאים או לא נכון, או להסיר אותו לאחר העלאתו, פרסומו או הצגתו. החברה אינה משתמשת באופן רגיל בזכות לנטר תוכן משתמשים מראש, והיא עושה זאת במקרים חריגים בלבד.

 

תוכן משתמשים הנמסר לפרסום על-ידי המשתמשים אינו מבטא את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומו כל ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו.

 

במידה ומוצגים באתר תכנים ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפרים זכויות קניין רוחני שלך, לרבות זכויות יוצרים שלך ו/או פוגעים בפרטיותך ו/או הינם פוגעניים ו/או בלתי הולמים ו/או מהווים דיבה ו/או מכילים פורנוגרפיה, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירם (לכתובת הדואר הבאה: info@cryptoc.co.il ) תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר, פירוט טענותייך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, שם ופרטים מזהים. היה והתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. כפי שצוין לעיל, מאחר והחברה אינה מנטרת את התכנים המועלים לאתר על-ידי המשתמשים, אזי החברה לא תוכל לדעת כי מפורסם בהם תוכן מפר מבלי שתיצור עמנו קשר. החברה לא תהיה אחראית לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

 

 1. זמינות האתר והשירותים

 

זמינות ופונקציונאליות האתר ו/או השירותים עשויה להיות תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן). החברה תעשה מאמצים סבירים על-מנת להבטיח שהאתר והשירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהא אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. הנך מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של האתר לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות  בפעילות החומרה או התכנה במהלכן בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטתנו (למשל סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים) ועוד. במידה ונדרשת תחזוקה לאתר ולשירותים ולכן הם לא יהיו זמינים לתקופה כזו או אחרת, החברה תשתדל ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד, ובמידת האפשר.

 

 1. שינויים בתנאי השימוש

 

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל זמן על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. החברה תודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" בעמוד הבית של האתר בקישור ששמו "תנאי שימוש״ מעודכנים ליום 26/10/2022 ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אותה יתכן והעברת לחברה במסגרת השימוש באתר. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך הנקוב בלינק "עודכן לאחרונה", והמשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה והחברה תצטרך לשנות את התנאים על-מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

 

 1. הפסקת פעילות האתר ו/או השירותים וסיום התנאים

 

התנאים יישארו בתוקף עד לביטולם כמפורט במסמך זה.

 

החברה תהא רשאית, בכל זמן, לחסום את גישתך לאתר ו/או לשירותים, באופן זמני או לצמיתות, להשהות, או להסיר את חשבון המשתמש שלך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, מכל סיבה שהיא לרבות אם החברה סבורה כי אחד או יותר מהמקרים הבאים נתקיימו: (א) לא בוצע תשלום עבור השירותים הכרוכים בתשלום, ככל שיידרש תשלום; (ב) קיים סיכון לאבטחה או לאמינות של הרשת או השרתים של החברה ו/או שרתים של צדדים שלישיים; (ג) השהייה או ביטול נחוצים כדי להגן על זכויות, קניין או האבטחה של החברה, משתמשיה או הציבור; (ד) קיים בסיס לביטול חשבונך; (ה) הפרת את תנאי השימוש; ו/או (ו) החברה נדרשת לכך על-פי דין. במהלך ההשהיה לא תהיה לך האפשרות להיכנס או להשתמש בחשבונך. היה ונקבע, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי של החברה, כי הסיבה להשהיה באה על תיקונה, החברה תשיב לך את הגישה לחשבונך.

 

לחברה אף תעמוד כל תרופה אחרת מכוח הדין, במידה והחברה זיהתה כי פעילותך או השימוש שלך באתר ו/או בשירותים מהווה הפרה של התנאים באופן כלשהו.

 

במידה ואינך מסכים לתנאים (כפי שהם מתעדכנים מעת לעת), או אינך שבע רצון עם אי אלו מהשירותים, באפשרותך לסיים את התנאים בכל עת על-ידי הפסקת השימוש באתר ובשירותים. ביטול התנאים יהיה הסעד היחיד אשר יעמוד לרשותך בנסיבות כאמור.

 

כמו כן, החברה רשאית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר ו/או השירותים, באופן זמני או לצמיתות,  באופן מיידי וללא צורך בהתראה מראש ככל שלא הוסכם אחרת בהסכם נפרד בנוגע לשירותים מסוימים, למעט אם נקיטה בפעולה זו נדרשת על פי דין. הינך מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר ו/או השירותים.

 

במקרה של סיום התנאים על ידך או על-ידי החברה: (א) עליך להפסיק מיידית את השימוש באתר ובכל יתר השירותים; וכן (ב) הסעיפים  אשר מטיבם ומטבעם שורדים את סיום התנאים על מנת להשיג את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תנאי השימוש בנוגע לסעיפים הבאים: זכויות קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וההוראות המופיעות בסעיף "כללי", יישארו בתוקפם גם לאחר סיום התנאים.

 

 1. כללי

 

תנאים אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא המופיע בתנאים האלה והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות, קודמות או בו-זמניות, בכתב או בעל-פה בינך לבין החברה. תנאים אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאים אלה. כל תביעה בקשר לאתר ו/או לשירותים או לשימוש בהם תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר ו/או ביתר השירותים תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאים אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה. אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן על-פי תנאים אלה ללא הסכמה מפורשת מוקדמת בכתב מהחברה; החברה רשאית לעשות פעולות אלה ללא כל הגבלה או חובת יידוע. שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על-פי תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר. כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאים אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאים אלה. ניתן יהיה להמציא לך הודעות בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל. החברה רשאית גם להמציא הודעות על שינוי בתנאים אלה או בעניינים אחרים על-ידי הצגת הודעות אלה או על-ידי מתן קישור להודעות אלה. אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת. הנך מסכים ומאשר כי כל עילת תביעה העשויה להיות לך, הנובעת מהאתר והשירותים ו/או הקשורה בהם תעמוד לך במשך שנה מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן.

 

 1. שאלות

 

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: info@cryptoc.co.il   והחברה תעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

error: Content is protected !!

רגע, רגע, רגע!

אם הגעתם עד כאן, סימן שהחלטתם לעשות צעד אל עבר השקעה בשוק המטבעות הדיגיטליים, תנו לנו לעזור לכם עם זה.

השאירו פרטים כאן למטה, ונחזור אליכם בהקדם!