מדיניות פרטיות אי.טי. סייבר קמפוס אשדוד בע"מ

עודכן לאחרונה: 26 באוקטובר, 2022

 

אי.טי. סייבר קמפוס אשדוד בע"מ (להלן –"אנחנו" או "החברה") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים באתר הזמין בכתובת הבאה cryptocampus.co.il ו/או בשירותים אותם היא מעניקה (להלן: "משתמשים" או "אתה"), ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו שעה שהם עושים שימוש באתר ו/או בשירותים.

 

למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו  (להלן: "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק https://cryptocampus.co.il/תנאי-שימוש/ (להלן: "תנאי השימוש") אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

 

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

 1. הסכמה

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה וההתחברות לאתר ו/או בעצם השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בעצם פתיחת חשבון (כפי שמונח זה מוגדר בתנאי השימוש), אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) ועיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה או התחברות לאתר או מגישה אליו, אינך רשאי לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בשירותים.

שים לב: השימוש באתר ובשירותים נועד למשתמשים מעל גיל 18 בלבד. אם אינך מעל גיל 18- אינך רשאי/ת להשתמש באתר ו/או בשירותים.

 1. איזה מידע אנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

החברה אוספת שני סוגים של מידע:

מידע לא אישי אשר נאסף על-ידי החברה באמצעות Google Analytics כולל מידע אנונימי, טכני ומידע לגבי התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמש, רזולוציית מסך, ביקורים בדפים מסויימים באמצעות Facebook Pixel, שפת מקלדת ונתוני קישוריות אחרים.

מידע זה מעובד על ידי החברה באופן אנונימי ואגרגטיבי.

שים לב: אנו לא נאסוף עלייך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר במסגרת קבלתך את התנאים.  

אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו ניתן לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק.  

 

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

 

 1. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

מידע אישי של משתמש שנמסר לידינו ביודעין ומרצון נשמר על ידינו למטרות המפורטות להלן. אנו עשויים לאסוף מידע אישי זה ולאחסנו, הן באופן עצמאי והן באמצעות צדדים שלישיים המאושרים על ידינו, כמפורט להלן.

 1. מטרות איסוף ושימוש במידע
 1. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

 

החברה רשאית לגלות מידע אישי אך ורק במקרים הבאים: (א) על-מנת למלא אחר ולעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על-מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש של החברה, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על-מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בעיות טכניות; (ד) על-מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על-מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים המופיעים באתר ו/או בשירותים והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה ו/או מפירים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על-מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ז) על-מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים שלה או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ט) על-מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה (לרבות, צדדים קשורים שלהם כנדרש על-מנת לספק את השירותים), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; (י) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמשים; (יא) על-מנת לאפשר ביצוע תשלומים דרך ספקי שירותי סליקה (כמפורט להלן); או (יב) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

 

למען הסר ספק, החברה רשאית לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. שינוי או מחיקה של מידע אישי

למשתמש גישה למידע האישי שלו בעת הליך ההרשמה לאתר. עם זאת, לפי סעיף 13 (א) לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שמוחזק עליו ולכן אם, מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לחברה, אנא בצע פעולה זו במסגרת הגדרות חשבונך. כמו כן, תוכל לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה:info@cryptoc.co.il, ואנחנו נעשה מאמצים סבירים על-מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

יתכן כי נשמור ונשתמש במידע אישי לתקופה סבירה לאחר קבלת הוראתך למחיקת המידע, וזאת על-מנת לעמוד בחובותינו החוקיות ובמחויבותנו העסקיות (לרבות אלה הדרושות על-פי הדין החל) לפתרון סכסוכים, לאכיפת תנאי השימוש, לצורך מתן אפשרות למשתמש לקבל את השירות מחדש, וכן לצרכי מחקר ואבטחה.

החברה תשמור על המידע האישי שנאסף מהמשתמשים לתקופה סבירה בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

 

 1. מאפייני רשת חברתית של צדדים שלישיים

 

האתר ו/או השירותים עשויים להכיל מאפיינים של רשתות חברתיות של צדדים שלישיים (כגון "like" ו-"share" של פייסבוק). לחיצה על מאפיינים אלה עשויה לגרום לאיסוף מידע לגביך (כגון IP address) וכן מידע לא אישי. יתכן כי לצורך הפעלתם של מאפיינים אלה ייעשה שימוש בעוגיות (cookies). שימושך במאפיינים אלה כפוף למדיניות הפרטיות של הצד השלישי אשר סיפק את המאפיינים.

 

 1. עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

בשעת השימוש באתר, החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במכשיר של המשתמש כגון זיכרון מטמון (Cache) המאפשרת לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר וטעינה מהירה יותר של האתר בעתיד .

החברה או הצדדים השלישיים עשויים להשתמש בעוגיות זמניות (אשר פגות בעת ההתנתקות מהאתר ועוגיות קבועות (הממשיכות להתקיים במכשיר המשתמש עד שיבחר למוחקן).

ניתן לחסום או למחוק עוגיות, בין היתר, באמצעות ההגדרות של המכשיר. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, או אם ישנה את המאפיינים של Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על-מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה. על-מנת לבצע פעולות בנוגע לעוגיות של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות מתאימות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.

 

 1. אמצעי תשלום

ייתכן שהשימוש בחלק מהשירותים באתר יהיה כרוך בתשלום באופן, בסכומים ובמועדים כפי שיפורטו באתר. לחברה שמורה הזכות לשנות את תנאי התשלום בכל עת (להלן: "התשלומים"). מדיניות התשלום למעצבים, ככל שהינה רלוונטית, אף היא מפורטת באתר.

 

את התשלומים, ככל שיהיו, יהיה ניתן לבצע באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים (להלן: "ספק שירותי סליקה"), המאפשרים למשתמשים השונים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי או חשבון בנק. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.

 

מובהר בזאת כי החברה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי החברה או הספקים אינם אחראים למעשים או למחדלים של האחר. השימוש בשירותי הסליקה הנו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש.

 

 1. אבטחה

החברה משקיעה מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר השירותים והמידע האישי של המשתמשים באמצעות רשת האבטחה uPress הכוללת בין היתר: עדכוני אבטחה, ניהול הרשאות, תקני הצפנה מסוג SSL ונתיבי  FW(בין בעצמה ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). החברה מיישמת נהלי ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על-מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים שלה ועל-מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.

בין יתר האמצעים שהחברה משתמשת בהם, החברה מאחסנת את המידע האישי במערכת מסד נתונים מסחרית עם אבטחת גישה ומידע מובנות ומיישמת נהלי ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה. גישה למידע אישי של משתמש מוגבלת למשתמש עצמו ו/או לאדם שהמשתמש הסכים במפורש כי תהיה לאותו אדם גישה למידע זה. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה.

 

 1. חוק הספאם

בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 (להלן: "חוק הספאם"), החברה מתחייבת לא לשלוח אליך כל דבר פרסומת מבלי להשיג את אישורך לכך קודם לכן (להלן: "ספאם"). במידה ונתת את הסכמתך לכך על-ידי מילוי טופס פרטים, אנו נשלח אליך דברי פרסומת (כהגדרתם בחוק הספאם) בדואר אלקטרוני ו/או לכתובת מגורייך ו/או לטלפון הנייד שלך. מרגע בו הסכמה זו ניתנת, כל חומר שנשלח אליך מטעם החברה לא יחשב כספאם מכל סוג ומין אשר מהווה או יש בו כדי להוות הפרה של חוק הספאם. בכל רגע נתון, תוכל לבטל את הסכמתך זו ו/או לעדכן את החברה בדבר רצונך לקבל רק סוגים ספציפיים של מידע על-ידי יידוע החברה על סירובך לקבל מידע מהחברה בעתיד, על-ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת:info@cryptoc.co.il   ו/או באותה דרך שהפרסום האמור נשלח אליך.

 

 

 1. שירותי צדדים שלישיים

בזמן השימוש בשירותים, לרבות לצורך מתן שירותי האחסון של האתרים שהוקמו, החברה תהא רשאית להשתמש בשירותי צד-שלישי או בתוכנות של צדדים שלישיים לצרכים שונים, בין היתר לצורך איסוף, אחזקה ו\או עיבוד מידע כמתואר לעיל (להלן: "שירותי צד שלישי"). שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר, את  Google Analytics, אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובות: https://www.google.com/policies/privacy ואת  Facebook Pixle אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובות: https://www.facebook.com/business/m/privacy-and-data.המידע מסופק לחברה לצורך מטרות פרסום ומציאת קהלים פוטנציאלים חדשים. במידה והמשתמש בוחר שלא למלא את טופס הפרטים/צור קשר/ News Letter, ייאסף על המשתמש מידע לא אישי בלבד.

 

 1. קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים

 

לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים לעזבם ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. הקישורים לאלה מוצעים לנוחותך בלבד. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת החברה, החברה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל איטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. החברה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה. מרביתם של אלה מכילים מסמכים משפטיים, לרבות מדיניות פרטיות ותנאי שימוש, המסדירים את השימוש בהם. אנו ממליצים לך לקרוא בקפידה את אותם המסמכים לפני השימוש באתרים או שירותים אלה (בין היתר, על-מנת לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך).

 

 1. מידע פרסומי

 

הנך מאשר בזאת שימוש בפרטי ההתקשרות שהעברת לנו וכן שיתוף הפרטים עם מערכות Google  ו Facebook, לצורך העברת מידע פרסומי העשוי לעניין אותך, וכן על-מנת ליידע אותך בדבר פיתוחים או שינויים מהותיים בשירותים. התכנים האמורים יועברו לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו בעת תהליך הרישום. תוכל לבטל את הסכמתך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לחברה לכתובת הבאה:info@cryptoc.co.il, או לחלופין לעקוב אחר הוראות ההסרה מרשימת התפוצה אשר זמינות בהודעה ששלחנו לך.

 

 1. שינויים במדיניות ההגנה על הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ומהמידע הנאסף בהם, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש. החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. אנו נודיע למשתמש על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו, על ידי החלפת הקישור ל"מדיניות הפרטיות" בעמוד הבית של האתר בקישור ששמו "תנאי שימוש״ מעודכנים ליום 26/10/2022 ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אותה המשתמש ציין במסגרת השימוש באתר. שינויים שאינם מהותיים יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.

 

 1. שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אל תהסס לשלוח אלינו הודעה לכתובת הבאה:info@cryptoc.co.il   אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

 

error: Content is protected !!

רגע, רגע, רגע!

אם הגעתם עד כאן, סימן שהחלטתם לעשות צעד אל עבר השקעה בשוק המטבעות הדיגיטליים, תנו לנו לעזור לכם עם זה.

השאירו פרטים כאן למטה, ונחזור אליכם בהקדם!